Elérhetőségek

Újszövetség Gyülekezet Szombathely

Cím: 9700 Szombathely,
Széll Kálmán u. 14.
Mobil:
(36)70/4155334
E-mail:
porubek.tamas@gmail.com
Alapítvány...

Alapítvány adatai

Teliosz Alapítvány

Székhely:

 

Alkalmaink

Alkalmaink

Vasárnapi gyülekezeti alkalom: 10,00 órától.

Békesség háza alkalom.

Dávid sátora dicsőítő, imádó alkalom.

Alkalmainkról érdeklődjön az elérhetőségeink valamelyikén!

 Bemutatkozás


 

 

Kedves Érdeklődő!


Szeretettel köszöntjük Önt a Szombathelyi Újszövetség Gyülekezet honlapján.

Gyülekezetünket Isten hívta életre Jézus Krisztusban. Őtőle, Általa és Érte vagyunk. Gyülekezetünk apostoli tekintély által felügyelt és presbitérium által vezetett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missziós nyilatkozat

Gyülekezetünk Krisztus teste tagjaként, a test más tagjaival való, Isten által rendelt kapcsolatban és szeretet közösségben betöltse az Istentől kapott szerepét és megbízatásait.

Hozzá segítsük a gyülekezetünk minden tagját ahhoz, hogy az Atya Isten, Krisztusban nagykorú, felnőtt fiaként részt vegyen Isten Királyságának kiterjesztésében. A gyülekezet aktív, szolgáló tagjaként betöltse elhívását és Istentől való megbízatásait. A gyülekezet, mint szellemi család megbecsült tagjaként, szeretet kapcsolatban legyen a többi taggal. Istennel együttmunkálkodva birtokba vegye a Krisztusban elnyert örökségét (szellemi, lelki, fizikai, kapcsolati és pénzügyi örökség) itt a földi életében és amikor eljön az ideje, az elkövetkező korszakokban. Ilyen módon kiteljesedett, bővölködő, boldog életet éljen.

Ef 1:22-23 És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az egyháznak fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel.1Kor 12:18 Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta.1Kor 12:25-27 Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.

1Ján 1:3 Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

Ef 4:16 Akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az [Ő] segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.

Ef 4:13-15Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére: Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban;

Ef 4:12 A szentek tökéletesebbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:

2Kor 5:14-15 Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámasztatott.

2Kor 5:18-20 Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát; Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

Kol 1:12 Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban;
Apcs 26:18 Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.
Ef 1:18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
1Pét 1:4 Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,

Ján 10:10 A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

 

Ízelitő abból, amiben hiszünk:

A három személyben – Atya, Fiú, Szent Szellem – egy Istenben.

Luk 24:49 És íme én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.

Hogy minden ember Isten teremtménye, de nem minden ember Isten gyermeke. Csak Isten gyermekeinek van örök élete és jut a Mennybe.

Ján 1:12 - 1:13 Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

Hogy Jézus Krisztus az egyetlen út az Atyához és csak általa kerüljük el a poklot és kerülünk a Mennybe.

Ján 14:6 Monda neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.

Az Atya Isten Jézus Krisztusban kétezer évvel ezelőtt megbékéltette magával az egész emberíséget.

2Kor 5:19 Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét.

Hogyha valaki szabad akaratából megengedi, hogy Jézus Krisztus vezesse az életét és elfogadja Jézust megváltójának, akkor üdvössége (mindaz a jó, amit Isten elgondolt az ember számára) lesz.

Róm 10:9 - 10:10 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Hogyha valaki az előbbit megteszi hittel, akkor Krisztusban egy vadonatúj teremtés lesz. A múltja eltöröltetik és egy új emberi faj (Krisztusember) tagjaként élheti az örök életét már itt a Földön.

2Kor 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.

1Kor 15:45 - 15:49 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután a szellemi. Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok a földiek is; és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.

 

 

Ha szeretne többet megtudni a Krisztusban való örök életről, keressen minket alkalmainkon!Vissza az előző oldalra!
Újszövetség Gyülekezet Szombathely - Magyar